Class Timings Fom June 2018-May 2019

                             MORNING BATCHES  

MONDAY                6-7AM (BEGINNERS BATCH) 

                              7-8.30AM (INTERMEDIATE BATCH)

                              8.30-9.30AM (GENERAL BATCH BEGINNERS)

TUESDAY                7-8AM & 8-9AM (GENERAL BATCH)

WEDNESDAY          7-8AM & 8-9AM (GENERAL BATCH)    

THURSDAY              7-8AM & 8-9AM (GENERAL BATCH)

FRIDAY                   7-8.30AM (INTERMEDIATE BATCH) 

                               8.30-9.30AM (GENERAL BATCH BEGINNERS)

SATURDAY              7-8AM & 8-9AM (GENERAL BATCH)

SUNDAY                 9.30-11AM (TEACHERS PRACTICE)

                                             EVENING BATCHES

TUESDAY               4-5PM (MEDICAL BATCH)

                              6-7PM (PRANAYAMA BATCH)

                              7-8PM (GENERAL BATCH)

WEDNESDAY         5-6PM (CHILDREN BATCH)

                              6-7PM & 7-8PM (GENERAL BATCH)

THURSDAY             4-5PM (MEDICAL BATCH)

                              6-7PM & 7-8PM (GENERAL BATCH)

FRIDAY                   5-6PM (CHILDREN BATCH)

                              6-7PM & 7-8PM (GENERAL BATCH)

SATURDAY             5-6PM & 6-7PM (GENERAL BATCH)